Prawdy wiary Kościoła


PISMO ŚWIĘTE – jest niezawodnym i autorytatywnym Słowem Bożym, w którym nie ma błędu, które zostało dane ludziom, aby ich prowadzić do zbawienia. Jest ono źródłem wiary i objawienia prawdy, a także naucza właściwych zasad życia chrześcijańskiego.

BÓG OJCIEC – jest Stworzycielem nieba i ziemi, jak też Siłą napędową wszystkiego. Jest tylko jeden Bóg, który jest nieskończony, nieśmiertelny i doskonały w świętości, prawdzie i miłości.

BÓG W TRÓJCY JEDYNY – to trzy osoby: Ojciec, Syn – Jezus Chrystus i Duch Święty. Są one współistniejące, wieczne i równe.

BÓG SYN, JEZUS – został w sposób nadprzyrodzony poczęty przez Ducha Świętego, zrodzony z Marii Dziewicy i był doskonały. Był On ofiarą, nie za swoje winy lecz za grzech całej ludzkości, którą poniósł przez Swoją śmierć na krzyżu. Powstał z martwych w Swoim błogosławionym ciele, ukazał się wielu wstępując do Nieba, i powróci na ziemię w mocy i chwale aby sądzić żywych i umarłych. Jest On obecnie jedyną głową Kościoła. Jezus Chrystus jest także jedynym zbawicielem człowieka i jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

BÓG DUCH ŚWIĘTY – udowadnia (ukazuje) światu grzech, sprawiedliwość i sąd, jednoczy mężczyzn i kobiety w prawdzie dla Jezusa Chrystusa, przynosi narodzenie na nowo, mieszka   w wierzących umożliwiając im wzrost w świętości, daje im moc do doświadczania rzeczywistości Bożego Królestwa w każdej dziedzinie życia oraz uzdalnia wierzących do służby na świecie.

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM jest dostępny dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, który przejawia się m.in. w postaci daru mówienia językami (tzw. glossolalia). Dary Ducha Świętego dane wierzącym dla budowania Kościoła to: mowa wiedzy, mowa mądrości, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, dar języków i dar wykładania języków. Zaś owocami Ducha Świętego, które składają się na duchowy charakter wierzącego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość.

LUDZIE – zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Poprzez grzech pierworodny Adama i Ewy ludzie oddzielili się od Boga i stali się grzeszni w swojej naturze. Ludzie nie są w stanie powrócić do Boga poprzez własne wysiłki i są zgubieni bez nadziei, oddzieleni od zbawienia, które jest jedynie w Jezusie Chrystusie.

ZBAWIENIE – jest darem od Boga danym z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma innego imienia oprócz Jezusa Chrystusa, dzięki któremu ludzie mogą być zbawieni przez odwrócenie się od grzechów. Wierząc w Chrystusa i Jego śmierć poniesioną na krzyżu, ludzie rodzą się na nowo do życia wiecznego przez Ducha Świętego. Zbawienie dokonuje się poprzez osobistą wiarę człowieka w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki, które są ważnym, ale tylko zewnętrznym potwierdzeniem naszej wiary.

CHRZEST WIARY –  odbywa się poprzez zanurzenie w wodzie osoby świadomie wierzącej. Symbolizuje odrzucenie (pogrzebanie) starego życia w grzechu i nieposłuszeństwie Bogu i powstanie do nowego życia, odrodzonego i przemienianego przez Boga.

WIECZERZA PAŃSKA – spożywana jest pod postaciami chleba i wina, symbolizujących ciało i krew Jezusa Chrystusa i odbywa się na pamiątkę ofiary złożonej na krzyżu przez Chrystusa. Jest ona także wyrazem jedności między nowonarodzonymi wierzącymi.

KOŚCIÓŁ – jest ciałem i oblubienicą Chrystusa. Zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom i uczynienie z nich uczniów Jezusa Chrystusa. Kościół uniwersalny, tworzony przez kościoły lokalne jest ciałem Chrystusa na ziemi i ponad wszystkimi podziałami zachowuje duchową jedność, a każdy nowonarodzony i praktykujący wierzący jest Jego integralną częścią. Kościoły lokalne to społeczności chrześcijan, wydzielone organizacyjnie, samostanowiące się i gromadzące się w określonych miejscach.

ZAKOŃCZENIEM wszystkiego włącznie z tym co widzialne, jest powrót samego Jezusa Chrystusa, wskrzeszenie zmarłych i zamiana ich życia w Chrystusie na życie w obecności Boga na wieki.