Rada Kościoła i Duchowni Kościoła


RADA KOŚCIOŁA

Działalnością Kościoła kieruje Rada Kościoła i jest najwyższym organem Kościoła. W skład Rady Kościoła wchodzą: Pastor Kościoła, Pastorzy Pomocniczy oraz Pastorzy Kościołów Lokalnych.W obradach Rady Kościoła mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Pastora Kościoła, Pastorów Pomocniczych, Pastorów Kościołów Lokalnych za zgodą Przewodniczącego Rady Kościoła.

Do kompetencji Rady Kościoła należy:

 • ustalanie wspólnego dla całego Kościoła stanowiska w kwestiach doktryn biblijnych, strategii rozwoju Kościoła i jego ustroju;
 • tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Kościoła posiadających osobowość prawną;
 • powoływanie i odwoływanie organów jednostek organizacyjnych Kościoła posiadających osobowość prawną;
 • wybieranie, zawieszanie w działalności lub odwoływanie z urzędu Pastora Kościoła;
 • zgłaszanie kandydatów na duchownych Kościoła;
 • powoływanie i zwalnianie Skarbnika Kościoła;
 • opiniowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników;
 • decydowanie o przynależności Kościoła do krajowych i zagranicznych organizacji międzykościelnych, wyznaniowych i międzywyznaniowych;
 • czuwanie nad czystością nauki, doktryny teologicznej i życia Kościoła oraz strzeżenie powagi, praw i interesów Kościoła;
 • uchwalanie zmian statutu Kościoła;
 • uchwalanie regulacji wewnętrznych Kościoła;
 • występowanie z wnioskami o umieszczenie w planie zagospodarowania gminy planowanych do budowy obiektów sakralno-kościelnych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Kościoła i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Kościoła.

DUCHOWNI KOŚCIOŁA

 1. Duchownymi Kościoła są: Pastor Kościoła, Pastorzy Pomocniczy, Pastorzy Kościołów Lokalnych, Diakoni oraz Misjonarze.
 2. Pastora Kościoła powołuje, zawiesza w działalności lub odwołuje Rada Kościoła.
 3. Pastorów Kościołów Lokalnych powołuje lub odwołuje Rada Kościoła.
 4. Pastorzy Pomocniczy, Diakoni i Misjonarze są powoływani, zawieszani w działalności  i odwoływani przez Przewodniczącego Rady Kościoła.
 5. Do obowiązków Pastora Kościoła należy zarządzanie pracami Kościoła jako całości i realizowanie posługi duszpasterskiej oraz wykonywanie szczególnych posług religijnych.
 6. Do obowiązków Pastora Kościoła Lokalnego należy kierowanie pracami Kościoła Lokalnego i realizowanie posługi duszpasterskiej oraz wykonywanie szczególnych posług religijnych.
 7. Do obowiązków Pastora Pomocniczego należy wspieranie Pastora Kościoła w wykonywaniu jego obowiązków i posługi duszpasterskiej oraz wykonywanie szczególnych posług religijnych.
 8. Do obowiązków Diakona należy pełnienie funkcji administracyjnych i pomocniczych w Kościele, przydzielonych przez Pastora Kościoła.
 9. Do obowiązków Misjonarza należy wykonywanie misji z polecenia Pastora Kościoła.
 10. Do obowiązków Pastora Kościoła, Pastorów Pomocniczych, Pastorów Kościołów Lokalnych, Diakonów i Misjonarzy należy realizowanie celów i kierunków działalności wytyczonych przez Pismo Święte i Radę Kościoła.
 11. Duchowni Kościoła posiadają uprawnienia i obowiązki osób duchownych, zgodnie z przepisami prawa państwowego.
 12. Duchowni Kościoła mają prawo do ubezpieczenia społecznego


Jan Skarbek

Barbara Skarbek

Michał Wielgus

Mary Jill Callery