Back to series

 

Czy płacenie dziesięcin to relikt Starego Testamentu?


Niektórzy chrześcijanie kwestionują zasadność płacenia dziesięcin, dowodząc, że jest to wyłącznie element prawa Mojżeszowego, Starego Przymierza i nie jest wiążący dla nowotestamentowych wierzących. Warto jednak uświadomić sobie, że Biblia wyraźnie stwierdza, że dawanie (ofiarność), w tym płacenie dziesięcin, nie jest pomysłem Starego czy też Nowego Testamentu, ale zrodził się on jeszcze zanim Abraham, Mojżesz czy apostoł Paweł pojawili się na ziemi.

W Księdze Objawienia (Apokalipsy) 13:8, czytamy, iż imiona tych, którzy służą Jezusowi, Barankowi Bożemu, zostały zapisane księdze życia Baranka od założenia świata. Anglojęzyczne przekłady Pisma Świętego, w tym m.in, NKJV (New King James Version), stwierdzają więcej, a mianowicie, że Jezus – Baranek Boży, został zabity już od założenia świata. Inaczej mówiąc, Bóg poświęcił, ofiarował Swojego umiłowanego Syna wraz z powstaniem świata, jeszcze zanim został popełniony pierwszy grzech. Czyż to nie wspaniała nowina, że Bóg miał już rozwiązanie dla problemu grzechu, zanim ten się w ogóle pojawił? W Liście do Efezjan  1:4, czytamy,, że Bóg “w nim (w Chrystusie – dop. autora)  bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości”. Bóg był hojny w obdarowywaniu i bogaty w miłosierdzie, jeszcze zanim cała ludzkość, w tym i my tego potrzebowaliśmy. Jezus nie ma ani początku, ani końca. Jest alfą i omegą. W Liście do Hebrajczyków 7:1- 4, czytamy o niezwykłym wydarzeniu. Mowa jest tam o Abrahamie, dającym dziesięcinę Melchizedekowi, królowi Salemu, ze wszystkiego, co zdobył po walce z pogańskimi królami, władającymi kilkoma ówczesnymi królestwami na ziemi. Melchizedek, który jest nazwany Królem Salemu, lub inaczej Królem pokoju, jest opisywany, jako niemający początku, ani końca, podobny do Syna Bożego. To jemu Abraham złożył dziesięcinę, na długo przed tym zanim Mojżesz zapisał ten nakaz w zakonie, prawie Bożym, zwanym Torą. Jezus mówi o Sobie: “…nim jeszcze pojawił się Abraham, Ja już byłem” (Jn 8:58). Dziesięciny i ofiarność to nie wymysł człowieka, ale Boży pomysł, który istniał tak jak i On jeszcze przed założeniem świata.

Dziś powinniśmy myśleć i działać nie tyle w oparciu o konieczność wypełniania zakazów czy nakazów, ale powinniśmy kierować się przemienionym myśleniem i działać w oparciu o nową, Bożą naturę, jaką otrzymaliśmy jako nowonarodzeni wierzący w Chrystusa. Apostoł Jan pisze w swoim 1 Liście 4:17b “…jaki On  (Chrystus – dop. autora) jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.” Mając Chrystusową naturę i Jego umysł będziemy naturalnie kierować się tymi samymi wartościami, które są w Nim. Jedną z tych wartości jest ofiarność i dawanie dziesięcin, które zanosimy zgodnie z zasadą Malachiasza do lokalnego kościoła “spichlerza”, którego jesteśmy częścią,  aby był zapas w Bożym domu a my mogli spodziewać się Bożego błogosławieństwa i przychylności w dziedzinie naszych finansów.