On drogo cię wykupił swoją krwią.


„??? ?????̨?́????? ???̨ ????????? ?????? ?ł????: ??̨???? ????? ?????̇????? ? ?????? ?????? ??????????. ??? ????? ???̨ ????????ł? ?? ???? ????? – ??? ??????????, ?????????? ?? ????????? ??ł ???? ?????̨?, ? ???? ??????́ ??? ???? ??? ????́? ???????ℎ…” (Iz 52:13-14)

Chciałbym dzisiaj poruszyć pewną kwestię. Wczoraj, kiedy spędzałem czas z Bogiem, czytając Pismo i uwielbiając Boga, On zwrócił bardzo mocno moją uwagę na powyższy werset. Czytałem go już wcześniej wiele razy, jednak wczoraj coś mnie w tym fragmencie uderzyło. Pewnie widziałeś wiele razy ilustrację czy też scenę z filmu przedstawiającą Jezusa na krzyżu. Nie jest to coś, czego ktokolwiek z ludzi chciałby doświadczyć, jednak w dawnych wiekach kara ukrzyżowania była powszechnie stosowana przez Rzymian na przestępcach, a do takowych został On zaliczony, w rzeczywistości będąc niewinnym i czystym:
„??????? ??? ?? ????ł ??́??́? ???????ℎ ? ? ????????? ??̨???? ??????ł ł??? ?? ??, ?̇? ????????ł ?? ?́?????́ ?????̨ ?????̨ ? ?? ???????̨???́? ??ł ?????????. ?? ?? ?????́?ł ?????ℎ ????? ? ??????ł ???̨ ?? ???????̨?????”. (Iz 53:12)
„???????? ??́???̨ ???, ??̇ ???? ???̨ ????ł???́ ?? ???? ??, ?? ????????: ?? ???????̨???́? ??ł ?????????; ?? ??????, ?? ? ???? ????????, ???ł??? ???̨” (Łk 22:37)
Prawdę mówiąc, żadna z owych ilustracji czy scen nie oddaje nawet w połowie tego, jak Jezus był skatowany i zbity. I nic w tym dziwnego, bo gdyby chcieć to wiernie pokazać, byłoby to zbyt drastyczne. Czy myślałeś kiedyś nad tym? Jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której jesteś tak skatowany, że inni nie są w stanie rozpoznać twojej twarzy a twoja sylwetka nie jest podobna do człowieka? Bo ja nie, a właśnie to spotkało Jezusa, o czym mówi właśnie powyższy werset czternasty z 52. rozdziału Księgi Izajasza.
„??́? ??????? ?????????ł?? ???, ???́??? ????̨, ? ???? ???????? ???, ???́??? ?? ????????̨ ????ę; ????? ?????? ??? ???ł????ł?? ????? ???????? ? ???????. ???? ?????ℎ????̨?? ??? ?????? ??, ??????? ??? ?????ł?? ?ℎ??́?????, ??????? ??????ł?? ????̨ ????? ??????̨ ??? ????????́; ???????ł?? ??????, ?̇? ??? ??̨??̨ ???????????”. (Iz 50:6-7)
Dlaczego Jezus tu mówi „wiedziałem, że nie będę zawstydzony”? Na to odpowiada nam między innymi werset trzynasty z 52. rozdziału Księgi Izajasza: „??? ?????̨?́????? ???̨ ????????? ?????? ?ł????: ??̨???? ????? ?????̇????? ? ?????? ?????? ??????????”.
A dlaczego tak się stało, że został tak skatowany, iż nie można było rozpoznać Jego twarzy i postaci? Słowo Boże mówi, że On wziął na siebie cały grzech, zapłacił za całe zło i każdą chorobę tego świata. Wyobraź więc sobie, jak agresywni i bezwzględni musieli być ci, którzy go najpierw skatowali do takiego stanu, a potem ukrzyżowali. To zupełnie tak, jakby całe duchowe zło tego świata w tamtym momencie skupiło się w tych wszystkich ludziach.
Czy teraz to widzisz? Yeshua musiał przez to wszystko przejść, dla ciebie i dla mnie. Aby potem zostać wyniesiony i wywyższony ponad niebo i obdarzony chwałą. To dzięki tej właśnie ofierze może On teraz wstawiać się za grzesznikami i przestępcami, bo On za to zapłacił własną krwią, w której każdy wierzący w Jego imię znajduje odkupienie. Każdy, kto jak mówi Pismo „w ????? ??????? ? ?????? ????? ?? ???? ?????”.
Kiedy następnym razem o tym pomyślisz, miej świadomość, że On drogo cię wykupił swoją krwią. Nie zawahał się ponieść tej ofiary dla ciebie, a to wszystko z wielkiej, niezmierzonej miłości. I właśnie za to należy Mu się wielka chwała i cześć, i wdzięczność.
„? ?ℎ???́??? ? ??ł??́??, ??? ? ?ℎ?????? ???ł???ł ??? ? ?????? ?????? ????ł ?? ??? ???? ??? ? ??????̨ ???? ?? ??ł?? ??????́??”. (Ef 5:2)
„? ????? ???? ?? ?́?????????, ?̇? ?̇???? ??????? ??ł ??? ??́?, ? ?̇???? ??? ???? ? ???? ????. ??? ?? ????, ?? ?̇????; ??? ??? ?? ???? ???̇???, ??? ?? ?̇?????”. (1 Jn 5:11-12).
On cię ukochał, teraz tylko czeka, aż ty pokochasz Jego.
Bądź błogosławiony w imieniu Jezusa.

Jakub Pisz

Print your tickets